mandag den 17. december 2012

Hvis politikerne vil og tør!


Hvorfor er jeg ikke overrasket over de dårlige økonomiske nøgletal og den udeblevene stigning i beskæftigelsen og væksten! Det er jeg ikke, fordi jeg tilhører gruppen af de økonomer, som man ikke vil lytte til!

De borgerliges mantra om at sænke skatter og afgifter er ikke løsningen. For efterspørgslen efter vare er langt mere komplekst - end bare billighed.
Faktum er, at de private husholdninger har rigeligt med penge men pga. krisen også i Europa gør, at de ikke tør at bruge pengene, for sæt at man blev arbejdsløs - samme bekymring har mange af EU borgerne også!

Derfor vil det være regeringen og EU der skal sætte gang i økonomien - og skabe tillid og troen på fremtiden! På det korte sigt vil der være brug for, en fortsat stimulering af økonomien ved offentlige arbejdere som f.eks. at fjerne anlægsloftet i kommunerne.

Offentlige investeringer giver det dobbelt i beskæftigelse i forhold til i det private. Offentlige investeringer har også en indbygget rentabelhed og er ikke nødvendigvis en udgift i al fremtid, med andre ord - de investerede penge med renter kommer ind igen! Så selvom det offentlige skal låne pengene, vil fortjenesten ved investeringen være mere, eller lig udgiften incl. renter. Samtidigt er der den ikke målbare effekt, som stigende tillid og troen på, at regeringen gør noget, så tør vi borger også at forbruge af opsparingen!

Tryghed skabes bl.a. ved at finde en midlertidig løsning, som konjunktur bestemt dagpenge ved ledighed, som vismændene har forslået! At skabe tryghed på de offentlige arbejdspladser ved at fremlægge klare planer omkring beskæftigelsen de næste 5 år. At vedtage finansreguleringer så bankkunderne ikke skal frygte for fortsat gambling og tab, og derfor ikke tør investere i efterspørgsel fremende foranstaltninger.

Den her krise er blevet ligeså meget en irrationel krise, hvor de økonomiske teorier ikke slår til. Mere af det samme - nemlig offentlige besparelser i Europa og dermed ydereligere faldende efterspørgsel, vil trække os længere ned i krisen! Et stigende arbejds udbud har med alt tydelighed IKKE ført til større efterspørgsel og vækst som de borgerlige og de Radikale ellers har råbt op med - den "usynlige hånd" må siges ikke at være eksisterende - nok derfor den hedder som den gør! - eller først virker, når vi alle er døde!

Befolkningen skal have en tillid og tro på fremtiden og til beskæftigelsen, og er uheldet ude - bliver hånden holdt under en!

Denne tillid og tryghed kan politikerne godt skabe - hvis de vil - og tør!

onsdag den 12. december 2012

Et tilbageblik: Regeringens økonomiske politik


Vi har igennem det sidste år været vidne til et stort antal økonomiske tiltag fra Regeringen. Tiltag hvis formål er, at holde den danske økonomi sund og stabil her og nu - og på det lange sigt.

Mange undrer sig over hvorfor det lange sigt er vigtigt lige nu, hvor vi står med nogle meget konkrete problemer som stigende ledighed, tab af indenlandske arbejdspladser og en generel utryghed for fremtiden.

Det er netop her den nye regering adskiller sig ved, at være langt mere ansvarlige i forhold til VKO regeringen. VKO gjorde sig ingen bekymringer om i en højkonjunktur at lægge til side til de dårlige tider - på trods af advarsler fra Nationalbanken. Tværtimod gav de oven i købet ufinansierede skattelettelser, stik imod vismændenes anbefalinger. Det lange sigt og dermed den fremtidig velfærd - var for VKO ligegyldigt!

Så derfor står den nye Regering i et rigtig dårligt økonomisk udgangspunkt.

Regeringen skal være lidt af en spåmand, når den tilrettelægger sin økonomiske politik. Her er det ikke nok bare at lytte til økonomer, politisk erfaring og viden om vores samfund er ligeså vigtigt.

Regeringen lagde ud med sidste år at lave en finanslov hvor man satte gang i efterspørgselen den såkaldte kickstart, i et forsøg på at imødegå den stigende ledighed og skabe flere arbejdspladser. Efterfølgende lavede Regeringen bl.a den meget omdiskuteret Skattereform hvor hovedvægten lå på, at give de laveste indtægter og middelindtægter i arbejde - nogle længe tiltrængte skattelettelser. Formålet hermed er bl.a. at forøge konkurrenceevnen og den indenlandske efterspørgsel for dermed at gavne beskæftigelsen og væksten. Men som vi har set med udbetalingen af efterlønsbidraget på 27 mia. kr.og kickstarten, har der ikke endnu været nogen væsentlig positiv effekt på det private forbrug. Desværre er det her hvor den økonomiske teori (Finansministeriets rationelle modeller) ikke kan tage højde for, at borgerne åbenbart er blevet så skræmte (læs krisebevidste) at de bl.a. ikke tør, at bruge de ekstra efterlønspenge, men sparer dem op i stedet! Da der er rigeligt med kapital til rådighed og lav rente er det ikke det vi har brug for nu. Vi har brug for en stigning i det hjemlige private forbrug, som stort set er gået i stå.

Er politikken så nytteløs? Bestemt ikke. Der er ingen tvivl om, at disse tiltag har og vil holde hånden under ledigheden og således undgå den frygtede langtidsledighed. Og forhåbentlig skabe den tryghed der skal til, for at borgernes tillid til økonomien og fremtiden stiger.

Den regning Finanskrisen og boligboblen har på ført Danmark skal vi alle være med til at betale, uanset om vi har haft del i festen eller ej!   
                                                                                                               
Er det rimeligt?

Nej - men det er sådan de politiske og økonomiske realiteter er, derfor gælder det om at man politisk gør alt, for at regulere kapitalmarkederne og griber ind overfor prisbobler såvel nationalt som internationalt! For VKO regeringen sad med hænderne i skødet, alt i mens at huspriserne tog en himmelflugt, der klart var usundt for den danske økonomi!

Vækst for enhver pris er bestemt ikke en fordel for fremtiden, hvilket boligboblen er et klart bevis på! Spekulanterne vidste dette, og forlod boblen inden den bristede med store gevinster. Den økonomiske teori kunne ikke forudse dette, fordi teorien slet ikke beskæftiger sig med irrational adfærd og bobler!

Derfor er det vigtigt at have politiker der tør tænke selv og handle utraditionelt. Og det mener jeg faktisk vores nye Regering prøver på. For os handler det om at redde vores fælles velfærd nu, hvor vi stadig har en god chance og genskabe trygheden i befolkningen. Vi kan gøre meget selv, men vi er afhængige af hvad der sker for vores store europæiske handelspartner. Så tålmodighed er en dyd i denne sammenhæng!

Jeg er sikker på der kommer flere tiltag fra vores Regering - til gavn for vores økonomi og  en bæredygtig velfærd i fremtiden.


lørdag den 22. september 2012

Kongres 2012 fotocollage
mandag den 11. juni 2012

2032 Debatfinale på Christiansborg den 2. juni


Vi har i Faxekredsen haft inviteret til 2032 Debatmøder, hvor konklusionen på disse møder skulle præsenteres for andre partiforeninger i landet og diskuteres. 

Derfor var Jens Bagge, Betina Baden, Erling Hugger Jacobsen og jeg lørdag den 2. juni draget til staden for på Christiansborg i Landstingssalen, at deltage i politikudviklingens tegn.

Pressen var mødt talrigt op og det må siges, at det var et studie i sig selv, at se hvordan medierne agerer og samtidig var det underholdning til morgenmaden! Nogle af jer læser vil nok erindre, at det var efter de værste meningsmålinger for os nogen sinde, og at Helle Thorning endnu ikke havde kommenteret på målingerne. Det kom hun så til både før og efter hendes indlæg til alle de socialdemokrater der var mødt op, vi var over 200 der havde valgt at bruge lørdagen i debattens tegn.


Vi blev delt op i mange grupper hvoraf flere af dem gik igen. De tre grupper var selvfølgelig efter temaerne i 2032 som var 1. Vækst og beskæftigelse 2. Prioriteringer i velfærden 3. Europa 2032. Jeg var i gruppen Prioriteringer i Velfærden hvor jeg fremlagde vores konklusioner fra vores lokale møde bl.a. Jonnas Bøndergaards forslag om: ”At modtagelse af SU skal være betinget af, at man udføre frivilligt arbejde for fællesskabet”. Selvom mange syntes om Jonnas’s ide overlevede den desværre ikke udvælgelse på 5 temaer, som vi skulle diskutere i gruppen. Til gengæld overlevede det mere flydende forslag om kik på de universelle velfærdsydelser.

Vi blev delt op i nogle små grupper der så skulle diskutere de forskellige emner, der var blevet valgt. Min gruppe kom med et forslag om: ”Mere ansvar i opgaveplanlægningen for de offentlige ansatte og langt mindre skema styring oppe fra. Det dræber i længden lysten til at gå på arbejde når man ingen indflydelse har”.  Dette forslag overlevede hele vejen!

Den videre vej
De 3 forslag som overlevede i gruppen blev fremlagt for henholdsvis Dan Jørgensen og Nicolai Wammen til inspiration for ledelsen. Så er det spændende at se, om de vil være blandt de 3 vedtagelser der bliver sent ud til Faxekredsen, hvor der bliver mulighed for at sende ændringsforslag til. Vi vil indkalde til et møde hvor vi debatterer disse 3 forslag inden den 10. sep. 12. Hvorefter ændringsforslagene bliver behandlet på den kommende kongres 2012.

Jeg benyttede lejligheden til at hive fat i Nicolai Wammen angående vores måde at fremlægge regeringens politik på. Man kan mene hvad man vil om skattereformen, men at påstå det er socialdemokratisk politik er noget pladder. Hvorfor ikke sige det som det er, at dette oplæg var det bedst opnåelige under de givende forudsætninger (læs 90 mandater skal der til) og at f. eks skattelettelser i toppen har aldrig groet i den socialdemokratiske have. Han var enig i at retorikken nok skulle ændres en del, med de sidste meningsmålinger i tankerne.

Det er altid rart at diskutere politik med andre gode socialdemokrater, der er heldigvis stadig liv i bevægelsen! Men det gør ikke noget hvis vi bliver lidt flere. Så lad os håbe at klare budskaber og denne proces omkring 2032 kan rykke noget I og udenfor partiet.

Alt i alt en rigtig god dag!  
                                                                                                                         

tirsdag den 1. maj 2012

1. maj tale 2012 Faxe kredsen

God morgen alle sammen!

Og velkommen til en 1. maj i mange år, hvor socialdemokraterne igen er i regering. En helt ny regering hvor også SF og de Radikale er med.  

Men desværre også en 1. maj i skyggen af retssagen i Norge - efter tragedien i Oslo og på Utøya.
En tragedie der gør at kampen for frihed, lighed og solidaritet langt fra er slut. Vi skal til stadighed passe på og kæmpe for det frie demokrati vi har.
Derfor går mine tanker også på dagen i dag til mine nordiske venner, med løfte om, at I ikke er alene i denne kamp!

Man fornemmer og ser der er bevægelse, der er forandring og begyndende sommer i luften.
Og det på trods af at vores land er ramt af en international finansiel og økonomisk krise. En krise der klart blev forværret under den forrige regering. Hvor rudekuverterne stadig fosser ind af brevsprækken, selvom Løkke lovet at regningen var betalt.


***

Den sidste folkevalgte kandidat fra Faxekredsen var Stauning. Stauning var statsminister under en international krise – den store depression – som betød massiv arbejdsløshed og fattigdom. En Statsminister som stod med et udgangspunkt der var langt ringere end i dag.
Den socialdemokratiske statsminister, Thorvald Stauning, traf dengang et valg, som var unikt i sammenligning med andre lande, og som skulle blive afgørende for Danmark.
Stauning valgte ikke som andre at overlade alt til markedskræfterne og kapitalismen, og spare sig ud af krisen.
Han valgte heller ikke fascismen, som jo ellers vandt frem i Europa med krisen som baggrundsmusik. Stauning valgte reformvejen. Med Kanslergadeforliget, som symbolsk nok blev indgået samme dag som Hitler kom til magten i Tyskland.
Socialdemokraterne skabte sammen med de radikale og Venstre det sikkerhedsnet under det danske arbejdsmarked, som siden er blevet videreudviklet til den verdensberømte flexicurity model, som lande verden over nu prøver at kopiere.

En stor del af forliget var K.K. Steinckes historiske socialreform, som indeholdt forbedringer i arbejdsløshedsunderstøttelsen, arbejdsulykkeforsikring, sygekasser, invalideforsikring, aldersrente og børneforsorg og ikke mindst den afgørende afkobling af offentlig hjælp og tab af borgerrettigheder.
Efter to år var økonomien tilbage på sporet og arbejdsløsheden faldet fra 32 % til 22 %.

Det er ganske vist nogle andre procenttal vi taler om i dag. Men alligevel kan vi måske godt lære noget af historien. 
For det er ideen om, at alle skal med, der har skabt det fantastiske land, vi lever i. 
Det er ikke en privilegeret elite, der har bygget Danmark – det er det arbejdende flertal af almindelige mennesker, der har smøget ærmerne op.


***

Når vi dengang evnede at tage så stort et løft sammen, hvor vi var meget fattigere, hvorfor skulle vi så ikke kunne gøre det igen i dag?

Hvad har vi nået?
Vi har siddet i regering i lidt mere end et halvt år. Og vi har ikke spildt tiden.
Derfor er vi godt i gang med de politiske tiltag og nødvendige reformer. Hvor den røde tråd i alt, hvad vi gør, er, at bringe Danmark igennem krisen som et grønnere, dygtigere og mere solidarisk samfund.
Vi skal genrejse Velfærdens hus, et hus hvor fundamentet er pæn skadet. En genrejsning der ikke sker over en nat, men ved fælles bredde politiske aftaler over de næste mange år.
Nogle af de store revner i fundamentet er allerede repareret ved:


 • At regeringen skaber 8.000 ny arbejdspladser i år og 8.000 mere til næste år ved at bygge vindmøller, renovere skoler, børnehaver og almene boliger.
 • At kursen mod multinationale selskabers snyd med skatten er skærpet, så de også skal bidrage til fællesskabet.
 • At Danmark nu har en regering der arbejder benhårdt på at øge antallet af skolepraktikpladser, så flere unge kan få en uddannelse.
 • At man i dag kan man komme i uddannelse gratis i seks uger som faglært eller ufaglært på samtlige AMU-kurser.
 • At man ikke længere kan trække private sundhedsforsikringer fra i skat. For nu har vi en regering, der satser på solidaritet i sundheden.
 • At man ikke længere bliver trukket i børnechecken, hvis man får tre børn. I dag er loftet over børnechecken fjernet, så alle børn får det samme.

1. maj sidste år havde vi en regering, der hellere ville spare på velfærden end at give børnene ordentlige forhold. I dag har vi en regering, der investerer ½ milliard i at ansætte flere voksne til at passe på vores børn i børnehaver og vuggestuer.
1. maj sidste år sendte vi 14-årige i fængsel. Nu har vi hævet den kriminelle lavalder, fordi kriminelle børn ikke skal i fængsel, men skal bringes på ret spor gennem en massiv social indsats.
Alt imens vi har truffet disse beslutninger har et vist oppositionsparti ligget i hængekøjen – og ved siden af lå Joachim B. Olsen - på hans nu piftet luftmadras.  Mon ikke de har brug for et sponsorat fra Jysk sengetøjslager.
Vi er jo langt fra færdige med, at beslutte politiske tiltag - der er dels en skattereform og dels en Førtidspensionsreform på vej.
Specielt har Førtidspensionsreformen givet anledning til store bekymringer. Mange borgere har de sidste 10 år følt sig mistænkeliggjort, når de har haft brug for offentlig hjælp, herunder har vi vel alle hørt, om nogle helt urimelige udredningsforløb i førtidspensionssager. Den tidligere regering gjorde sig mere i kontrol end at forsøge at hjælpe og udvise medmenneskelighed.
Jeg forventer med den nye reform - at borgerne vil blive behandlet med respekt og værdighed. At der er en hjælpende og samarbejde rød tråd - i hele deres ressourceforløb, og at borgeren bliver inddraget og har medbestemmelse for deres situation.

***

Krisen kradser også i vores kreds, vi oplever en stigning generelt i ledigheden og især blandt vores unge mennesker. Vi må ikke tabe en generation på gulvet som man gjorde under Schlüter da jeg var en noget yngre kvinde. Mange af mine kammerater fik aldrig en uddannelse og røg ind i langtidsledighed, som dengang var mere reglen end undtagelsen.
Derfor er DSU’s ide om en uddannelsesgaranti til de unge, en oplagt mulighed. Vi får brug for disse kvalificeret unge når krisen er over, samtidigt er det en god forretning for butikken Danmark, pengene kommer ind igen bl.a. i form af øgede skatter fra de unge.
Et noget andet sted hvor Faxekredsen kan mærke krisen kradser, er på de mange indbrud man dagligt kan læse om i avisen.
Vi har jo nu en regering der gør alt for at bekæmpe ledigheden, så den ikke bider sig fast. Jeg regner derfor med, at se nogle flere bud på vejen ud af job krisen og dermed en egentlig job vækst.
Finansieringen af disse tiltag kunne passende komme fra skat på finansielle transaktioner, når man nu ved at den seneste kommissionsundersøgelse viser, at skatten vil have et positivt resultat for realøkonomien.
Samtidigt får man en tiltrængt regulering af finanssektoren, taget finanskrisen i betragtning.        Det bedste vil være, hvis man kunne enes om at gøre det samme i EU.
Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, bare se på Frankrig når Holland forhåbentlig vinder det franske valg.

***

Ved at lave bredde forlig og udvise godt lederskab lykkedes det Stauning at går over i historien som den statsminister, der byggede fremtidens Danmark – et Danmark for folket.

Det er Thorning og regeringen godt på vej til, men det kræver en fortsat fast hånd på rattet. For vi lider stadig under et holdbarhedsproblem, som vi jo arvet fra den tidligere regering.  Kunsten her er, at dosere politikken rigtigt over tid mellem offentligt forbrug og besparelser.
For at det skal lykkes at vende skuden og få velfærdens hus op og stå igen, kræver det et stærkt fællesskab hvor vi løfter i flok.
Og regering der fortsat tager de modige og rigtige valg som Stauning gjorde i 30’erne.
Kan I fortsat have en rigtig god 1. maj!


Tak for ordet

onsdag den 4. april 2012

Politisk beretning 2012 til generalforsamlingen i partiforeningerne Faxe og Stevns


Så er der gået endnu et år men sikken et år det har været for mig - så vel politisk som personligt. Men jeg vil dog nøjes med at tage fat på det politiske, jeg kan dog afsløre så meget personligt, at mit nu raske hjerte stadig sidder på rette sted – nemlig til venstre for midten!

I september fik vi langt om længe det ventede valg hvor vi sammen med SF gik til valg med vores fælles grundlag Fair Løsning. De Radikale og Enhedslisten havde på forhånd pegede på Helle Thorning, som kommende forhandlingsleder for en ny regering.

Desværre var det ikke muligt for os, at opnå fuldt flertal i befolkningen for vores plan Fair Løsning. Vælgerne afgjorde dog på valgdagen – at det var en tak og farvel til VKO. Oppositionen havde samlet fået et flertal.

Vælgerne havde helt klart valgt blokpolitikken fra, som vi jo har levet med under VKO de sidste 10 år. Nu var vi tilbage til en tilstand, som vi var meget vant til i det forrige århundred. Nemlig et broget valgresultat hvor der skulle forhandles på tværs, for at få en fælles regering.
Det betød også med andre ord, at de politiske valgløfter som de forskellige partier gav – var i spil. Spillet om magten startede og det tog 3 uger i Tårnet, før man havde et fælles regeringsgrundlag imellem S-SF-R. Danmark havde fået sin første kvindelige Statsminister – og vi havde igen opnået indflydelse på den førte politik i Danmark. Et resultat som jeg er godt tilfreds med, fordi vi altid har været ordentlige driftsikre i krisetider.
For at nævne en af disse socialdemokratiske regeringer så lykkedes det Poul Nyrup’s regering, at få så meget gang i halvfemserne – at de i dag er udråbet som den bedste regering til dato. Nyrup’s regeringen roses for dens modige førte økonomiske politik, som dermed skabte grundlaget for at det gik godt i 00’erne. Som jo bekendt Anders Fogh nød rigtig godt af – så godt - at han i dag er udråbet som den der øste penge ud og slog hul i statskassen – og dumper med et brag.

Inden regeringsgrundlaget var klar fra trykkeriet, begyndte pressen at tale om løftebrud! Altså det krævede mindst 90 mandater for S-SF - hvis vi fuldt ud skulle have gennemført vores fælles valgoplæg Fair Løsning. Som bekendt fik vi ikke dette! Vi fik i stedet ved forhandling et regeringsgrundlag – hvor alle parter har bøjet sig imod hinanden – for at opnå et nyt samarbejde – mellem folketingets partier, mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, mellem frivillige og det offentlige Danmark. Det er det grundlag der udgør politikken hos os de næste knap 4 år. Et grundlag der på mange måder ligner Nyrup regeringen - hvor overskriften var reformer og kickstart.

Dog sætter den økonomiske krise nogle helt andre rammer for denne regering. Hvordan var det nu Lars Løkke sagde om krisen i 2008, noget med at krisen ville være over sommeren 2009! Tja det kan man da ikke ligefrem se på statskassen hvor hullet nu er på 100 mia. kr. og er voksende. Så den manglende rettidig omhu fra den tidligere regering – har bragt Danmark i ubalance.
Nogle spørger: ”Hvorfor kæmpede I egentlig for magten, når den økonomiske krise sætter så stramme rammer for jer? Hvorfor ikke overlade det til VKO og vente til efter krisen” Som jeg nævnte tidligere mener jeg, at vi er langt bedre til krisestyring hvor hensynet til fællesskabet og den enkelte borgere er i fokus. Og ikke kun hvad man kan fjeren fra borgerne, for at give skattelettelser som de Konservative endnu engang forlanger.

Mange initativer
Regeringen har allerede haft en lang række initiativer til behandling i folketingssalen - her vil jeg kort nævne nogle af dem:


 • Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden med et ½ år. 
 • Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers selvvalg uddannelse. Prisloftet afskaffes. 
 • Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie i 5 uger om året 
 • Afskaffelse af fattigdomsydelser og regler herunder starthjælp, kontanthjælpsloftet og timereglen 
 • Styrket indsats overfor udenlandske virksomheder. Ved udrykningsenheder i Arbejdstilsynet hvor også Politi og SKAT indgår 
 • Et bedre og mere lige sundhedsvæsen. Egenbetaling for bl.a. fertilitetsbehandling afskaffet. 
 • Opprioritering af psykiatrien (830 mio.kr) 
 • Praktikpladsindsatsen forstærkes med 2,6 mia. kr. for at der i 2012 kan oprettes ekstra praktikpladser til de 10.400 unge der mangler praktikplads. 
 • Hævelse af den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. 

Den nye regering har lagt en kurs der adskiller sig fra den tidligere, ved at regeringen også har besluttet at prioritere rigtig mange penge på at kickstarte økonomien - 10,7 mia. kr. i 2012 og 8,7 mia. kr. i 2013.
På denne måde vil regeringen forsøge at holde hånden under beskæftigelsen og dermed undgå, at alt for mange havner i langtidsledighed i løbet af krisen.
Der bliver brug for alle på den anden side af krisen. Og sådan kunne jeg blive ved at nævne tiltag. Når man sætter sig ned og læser alle de initiativer der er taget og vil komme, har jeg det meget svært med - at føle mig udsat for løftebrud!
Der er en solidarisk tråd igennem dette regeringsgrundlag overfor bl.a. fællesskabet, miljøet og de fattige! Selvom venstre får det til at lyde som om vi føre deres politik, så kan man jo spørge - hvorfor pokker ligger de så stadig i hængekøjen og vil havde deres helt egen 2020 plan fra Løkke. Det er vist det man kalder spin! Så kære venstre kom ind i kampen og tage et medansvar for den manglende rettidig omhu - I har udvist i jeres regeringstid!

 Der er allerede godt i gang i forhandlingerne om en førtidspensionsreform – en reform som allerede har affødt en masse diskussioner og bekymringer hos en del vælger.
Jeg vil ikke komme yderligere ind på reformen her– men dog nævne den betænkelighed jeg har. Min betænkelighed er om kommunerne får tilstrækkelig med økonomi, til at gennemføre de ressourceforløb der lægges op til. Men det vil tiden jo vise!

Nye tal fra AE som udkom 22/3-12 viser, at For Faxekredsen bød 2011 desværre på en stigning i ungdomsarbejdsløsheden. Vi har i kredsen en ledighed på ca. 13,9 % (16-29 årige) og vi ligger i den tunge ende. Man ved erfaringsmæssigt at hvis den unge er ledig i mere end et halvt år, så mister den unge nogle af sine kvalifikationer og risikerer at blive skubbet endnu længer væk fra job - og måske aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet! Dette vil være endnu en bombe under vores økonomi i Danmark hvis vi lader stå til, som man gjorde i 80'erne. For slet ikke at nævne de sociale omkostninger, varig ledighed kan have for den enkelte.
Vi er nød til at handle nu, f.eks. ved at lave tiltag som en uddannelsesgaranti til de unge, og ja det vil koste ekstra penge, men pengene kommer ind igen når krisen er over. Fordi der vil være kvalificeret arbejdskraft til rådighed, som der rigeligt bliver brug for i fremtiden.
Kan I huske hvad Lars Løkke sagde om ungdomsarbejdsløshed i hans første tale til folketinget i 2009? Han sagde: "Min søn kommer aldrig til at kende til ungdomsarbejdsløshed" Tja behøver jeg at sige noget!

Socialdemokratiet har sat gang i et internt debat-projekt frem mod partikongressen i september. Med tre forskellige temaer vil de forsøge at inddrage os medlemmer i diskussionen om - hvordan vi løser fremtidens udfordringer. Det er altså udfordringer for samfundet frem til år 2032, vi skal diskutere her.
Temaerne er: 1) Vækst og beskæftigelse i fremtiden - 2) Prioriteringer på velfærdsområdet i fremtiden - og 3) Danmark i Europa.
De tre oplæg skal ses som inspiration til - at kickstarte debatten i vores lokale partiforeninger. En debat som gerne må føre til en egentlig værdi debat.
Skal vi f.eks. fortsat acceptere en markedsøkonomi i Europa - som i tiltagende grad bygger på neoliberlisme, og dermed accepterer de skadelige virkninger denne økonomiske politik har på bl.a. miljøet?
Under alle omstændigheder er det en debat - som i høj grad har været tiltrængt længe.
For det skal være medlemmerne der tegner vores fremtidige politik. Jeg glæder mig til debatterne – og vi er i gang med planlægningen af de tre temamøder. Så jeg håber at se jer alle – til nogle gode debatter.

Jeg vil slutte af med at sige tusinde tak til alle jer der deltog i valgkampen, en valgkamp der på mange måder var op ad bakke – når kandidaten ikke selv kunne være synlig.