onsdag den 10. december 2008

Finanslov med velfærd i centrum


Socialdemokraterne har fremlagt en finanslov med velfærden i centrum. En finanslov som vil bringe os tilbage på fællesskabets bredde motorvej. Jeg vil her i grove træk redegøre for nogle af de positive tiltag som jeg finder, er nødvendige for at bringe vores samfund tilbage på sporet. Med andre ord tilbage til den skandinaviske model hvor naboens levevilkår ”rager” mig!

Den danske økonomi bevæger sig i retning af en lavere vækst, og med deraf følgende lavere beskæftigelse og stigende arbejdsløshed. Socialdemokraterne vil derfor øge de offentlige investeringer med 5 mia. kr. for at få en mere aktiv økonomisk politik, der kan opsuge noget af den ledighed der allerede er i byggeriet. Samtidigt vil man bruge 3 mia. kr. til at øge de kommunale anlægsinvesteringer i 2009. Hvilket vi alle ved er hårdt tiltrængt, så kan man i det mindste få lavet mere end bare skoletoiletter!!! Samtidigt vil vi fremrykke investeringer i den offentlige infrastruktur for 2 mia. kr. Det i sig selv vil jo være gode nyheder for vores pendler i området. De borgerlige vil hellere give skattelettelser frem for at øge udbuddet af mandetimer, som bliver brændt af i køerne på vores motorveje eller i vores nedslidte toge.

Hvordan vil vi så finansiere disse anlægsinvesteringer? Dette gøres ved at oprette en Oliefond der sikre at de høje indtægter samfundet har fra gas- og olieudvindingen øremærkes til offentlige investeringer i 2009 og i fremtiden. Dette vil kunne sikre os en høj vækst og dermed lavere arbejdsløshed på lang sigt. De skal bruges når der er nedgang i økonomien, som vi ser nu. Ikke som hidtil hvor de borgerlige har holdt de offentlige investeringer kunstig nede, til skade for fællesskabet bl.a. ved dyrere vedligeholdelsesudgifter.

Der kan vist ikke være nogen tvivl om, at sundhedsvæsnet har brug for en akutplan især efter konflikten. Alene ved at aflyse skattelettelserne for næste år, kan vi afsætte 2,5 mia. kr. til at bringe ventelisterne ned. Dette gøres ved at lave nogle lønmæssige aftaler med de ansatte om afviklingen af ventelisterne. Prioriteringen er selvfølgelig de livstruende sygdomme først osv. De 3,9 mia. kr. der er tilbage skal bruges til at forbedre behandlingstilbuddene. Denne indsats er nødvendig hvis vi skal bekæmpe privatiseringen af vores sundhedsvæsen. Dette skal naturligvis ikke stå alene, her må vi socialdemokrater søger for at konkurrencen bliver på lige vilkår og ikke som nu, hvor de private sygehuse får en overpris for deres behandling, skabt ud af Lars Løkkes kammerateri overfor de private sygehuse! Vi vil fællesskabet, vi vil bekæmpe en opdeling af samfundet hvor sundhedsbehandling afgøres ud fra ens pengepung.

Socialdemokraterne vil bruge 1 mia. kr. til at forbedre børnenes vilkår. Vores børn skal have en væsentlig bedre normering i dagpasningstilbuddene, som det er nu ligger vi under Norge og Sverige i normering. Denne forbedring er to strenget dels får børnene en tætter voksen kontakt som alt andet lige øger deres livskvalitet. For det andet giver man personalet et bedre arbejdsmiljø, således at man nedbringer sygefraværet og stress. Det vil i den sidste ende kunne reducere udgiften til sygedagpenge, sygebehandling osv. På den måde frigives på sigt flere økonomiske ressourcer, som kan investeres til gavn for fællesskabet. Lukkedagene skal fuldstændig afskaffes, så kommunerne kan overholde en reel pasningsgaranti. Lukkedagene er et problem for mange mennesker og samfundet, da lukkedagene indirekte er med til at begrænse udbuddet af arbejdstimer fordi folk er nød til at tage fri fra deres arbejde. Pengene skaffes ved at fjerne den kompensation på 1 mia. kr. som landbruget fik af regeringen, da EU beskar landbrugsstøtten!!

Socialdemokraterne vil gøre det muligt at leve et aktivt seniorer liv ved at hæve det skattefrie bundfradrag på 60.000 kr. før der modregnes i efterløn, førtidspension og folkepension, så man har mulighed for at arbejde nogle timer om ugen. Tilsvarende med frivilligt arbejde, skal folk på efterløn have mulighed for at yde en ekstra indsats uden at blive straffet økonomisk på deres efterløn. Derudover skal de folke-pensionister som kun har den rå folkepension at leve for, have nogle bedre økonomiske vilkår for at bøde på de voldsomme prisstigninger der generelt er på deres mad. Priserne på de kommunale madordninger er steget med 38 % fra 2000 til 2008 imens pensionerne kun er steget med 20 % i samme periode. Derfor foreslås det at lave prisloft på de kommunale madordninger, således at beboere på plejehjem max. skal betale 2.400 kr./mdr. for maden og de pensionister der får maden bragt ud, skal betale max. 1.350 kr./mdr.

Regeringen lovede til valget at den ville sørge for et velfærdsløft for samfundet. Men i stedet straffer man kommunerne hvis de overskrider deres budgetter. Det ene år efter det andet bliver kommunerne holdt i et jerngreb, som føre til den ene sparerunde efter den anden med et dertil følgende velfærdstab. Det på trods af at udviklingen i befolkningen klart viser, at vi får bl.a. flere ældre med deraf stigende udgifter. Socialdemokraterne vil derfor afsætte 1.mia kr. mere til kommunerne i 2009. Pengene findes bl.a. ved en langt bedre ligning af de større internationale selskaber. De borgerliges recept på et velfærdsløft er skattelettelser! Individualismen frem for fællesskabet!

Den borgerlige regering prøver på at bilde befolkningen ind, at man så sandelig ikke kan lempe på finanspolitikken og prøver derfor at give et indtryk af, at vi socialdemokrater er uansvarlige! Svaret til de borgerlige er:” At vi ikke er uansvarlig for det her handler om ideologiske holdninger og er langt fra begrundet i real økonomiske termer".
Det er jo ikke uden grund at Anders Fogh skrev bogen: ”Minimalstaten”.
Desuden er det ganske almindelig økonomisk lærdom, at man i nedgangs tider (læs lav vækst) skal lempe på finanspolitikken, samtidig er vores velfærd så slidt at det er en nødvendighed at investere i den til gavn for fællesskabet.

Så den kommende valgkamp vil blive et opgør om politisk ideologi
Hvor vi vil velfærd frem for skattelettelser.
Vi vil velfærdsstaten frem for minimalstaten
Vi vil fællesskabet frem for individualismen